Erwin Geiss: Sieben Todsünden: Gula – Völlerei, Maßlosigkeit

Sieben Todsünden: Gula - Völlerei, Maßlosigkeit; Seven Deadly Sins: Gluttony

Sieben Todsünden: Gula – Völlerei, Maßlosigkeit